Vergoedingen

tarieven

Indien u de therapie zelf betaald zijn de kosten:

 • voor individuele therapie bedragen €120 voor een consult van 60 minuten.
 • voor partnerrelatietherapie bedragen €150 voor een consult van 75 minuten.
 • De kosten voor supervisie bedragen €120 per zitting van 60 minuten.

Bij deze tarieven is rekening gehouden met 15 minuten “indirecte tijd” (voorbereiding, verslaglegging, correspondentie, e.d.) per consult.

Het college van zorgverzekeraars heeft besloten dat wanneer relatie- of werkproblematiek de hoofddiagnose is, deze sedert januari 2013 niet meer wordt vergoed. Partnerrelatietherapie valt sindsdien onder de categorie “onverzekerde zorg”.

Ik heb met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten:
 • CZ, Delta Loyd, Ohra
 • VGZ, Unive, IZZ, IZA,CARES
 • DSW, Stad Holland, In Twente
 • ZilverenKruis, OZF, Interpolis, FBTO, Avwro/Achmea, Nedesco, IAK, Aevitae
 • Anderszorg
 • De Friesland

Met Menzis heb ik voor 2019 geen contract afgesloten; als u bij Menzis verzekerd bent is er echter wel vergoeding mogelijk.Neemt u hiervoor met Menzis contact op.

Voor wat betreft Specialistische GGZ.
Voor Basis GGZ heb ik geen contracten met zorgverzekeraars; echter afhankelijk van uw polis wordt een deel van de kosten wel vergoedt. Voel u vrij om hierover contact met mij op te nemen. Het beste is om het even met uw zorgverzekeraar kort te sluiten.

Informatie over uw behandeling: vergoedingen psychologische hulp 2019. Verzekerd via het basispakket van uw zorgverzekering

Hoe de kosten voor uw behandeling worden vergoed kan ingewikkeld zijn. Hieronder vindt u een zo kort mogelijke uitleg. Stelt u vooral al uw vragen hierover aan uw behandelaar.
Om het kort en bondig te zeggen:

De kosten voor behandeling betaalt uw zorgverzekeraar. Alle bovengenoemde zorgverzekeraars hebben een contract met mijn praktijk afgesloten.

Behandeling van psychische problemen wordt bekostigd vanuit het basispakket. Aan het eind van de behandeling wordt de behandeling gedeclareerd bij uw verzekeraar via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Zowel bij behandeling in de generalistische basis GGZ als de specialistische GGZ worden de kosten verrekend met de bijdrage die u jaarlijks via de basisverzekering betaalt. Voor 2019 ligt dit bedrag op €385,-

Als U verhinderd bent voor een afspraak, laat dat dan tenminste 48 uur van tevoren weten. Voor individuele afspraken die minder dan 48 uur tevoren worden afgezegd, wordt €50 in rekening gebracht. Voor relatiegesprekken die minder dan 48 uur tevoren worden afgezegd, wordt €90 in rekening gebracht. Laat het dus bijtijds weten indien u verhinderd bent!

Iets  uitgebreider

Als u wordt behandeld door een psycholoog BIG (overheidserkenning) wordt uw behandeling vergoed binnen uw basispakket ziektekostenverzekering. Deze psycholoog is dan uw hoofdbehandelaar. Uw behandelaar kan soms de behandeling of een deel daarvan overlaten aan een gekwalificeerde medebehandelaar(bijvoorbeeld een basispsycholoog, een verpleegkundige). Dat wordt dan ook vergoed binnen die vergoedingsregeling.
U moet worden verwezen door uw huisarts of bedrijfsarts om voor vergoeding in aanmerking te komen. Afhankelijk van wat er op uw verwijzing[i]staat, komt u voor een bepaalde vergoedingsregeling in aanmerking. Uw huisarts of bedrijfsarts stelt dus de indicatie. Op de verwijzing staat:

 1. verwijzing voor de Basis-GGZ (B-GGZ), of
 2. verwijzing voor de Gespecialiseerde GGZ (afgekort G-GGZ, of S-GGZ).

Bij een verwijzing B-GGZ.

Bij een basis-ggz verwijzing bepaalt uw behandelaar aan de hand van uw diagnostiek hoeveel tijd er voor de behandeling nodig lijkt. Bij een indicatie Kortwordt een behandeling van rond 300 minuten vergoed; bij een indicatie Middel, rond maximaal 500 minuten; en bij een indicatie Intensief, rond maximaal 750 minuten.

Bij een verwijzing G-GGZ.

Uw problematiek is dan meer ingewikkeld en uw hoofdbehandelaar is psychotherapeut, klinisch psycholoog, of psychiater. Er is dan voor de verzekeringsvergoeding geen beperking in de hoeveelheid tijd of het aantal gesprekken die voor de behandeling nodig zijn.
Wanneer u zich aanmeldt wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en er wordt een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daar met de behandelaar over eens bent, wordt een behandeling gestart die na korte of langere tijd wordt afgerond. Uw behandelaar noteert de onderzoeks- en behandeltijd en al zijn/haar (directe en indirecte) activiteiten daarbij in minuten in uw dossieradministratie. Dat kunnen gesprekken zijn, een psychologische test, een mailwisseling, het schrijven van een brief, enz. Als uw behandeling klaar is, sluit uw behandelaar uw dossier af.

Basis-GGZ. Vervolgens wordt bij een behandeling B-GGZ met de verzekeraar een tevoren bekend vast tarief afgerekend.

Gespecialiseerde GGZ. Bij een behandeling in de G-GGZ worden aan het eind de bestede minuten opgeteld, en wordt aan de hand van dat totaal een kostenprijs berekend (zogenoemde DBC). Hierna wordt deze DBC-behandeling afgesloten. Tenminste na een jaar wordt een DBC afgesloten, verrekend en zo nodig doorgestart in een vervolg-dbc. Voor deze vervolg-dbc heeft u vaak een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig.
De rekening naar de verzekeraar is natuurlijk niet anoniem. Naast uw persoonsgegevens wil de verzekeraar weten om welke hoofdgroep van diagnoses het gaat, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d.

Uw behandelaar rekent meestal rechtstreeks af met uw verzekeraar. Als uw behandelaar echter geen contract heeft afgesloten met uw verzekeraar, wordt met u afgerekend en dient u de rekening in bij de verzekeraar. Zie hieronder daarvan uitleg.

Formele gegevens uit de administratie (niet de inhoudelijke) worden volledig geanonimiseerd naar het landelijk DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden.

Let op: u betaalt een eigen risico per kalenderjaarvoor alle zorgkosten die vanuit het basispakket worden vergoed (afhankelijk van de afspraak die u heeft gemaakt met uw verzekeraar dit jaar minimaal €385 voor iedereen van 18 jaar of ouder).

Soort polis

Wat er met de rekening gebeurt, hangt af van de vraag wat voor soort polis u heeft én of uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar.
Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

 • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar de kosten van de behandeling rechtstreeks en volledig aan uw behandelaar, mits uw behandelaar een contract heeft. Is dat laatste niet het geval dan wordt uw behandeling toch vergoed, maar dan krijgt u zelf de rekening. Deze rekening kunt u dan indienen bij uw verzekering en u krijgt dan 60 tot 80% van het (gemiddelde) tarief vergoed.
 • Bij een restitutiepolis krijgt u meestal 95 – 100% van de behandelingskosten vergoed. Voor de vergoeding maakt het meestal niet uit of uw behandelaar een contract met de zorgverzekeraar heeft. Wat wel verschil maakt, is dat behandelaren met een contract met uw verzekeraar ook bij een restitutiepolis de rekening meestal direct naar de verzekeraar kunnen sturen.

Uitzonderingen 1

Alsof het nog niet ingewikkeld genoeg was, hebben sommige verzekeraars zo genoemde budgetpolissen op de markt gebracht. Die polissen zijn goedkoper, maar daar staat tegenover dat soms uw behandeling niet wordt vergoed. Als u zo’n budgetpolis heeft, laat dat dan uw behandelaar weten, zodat vooraf bekend is of er al dan niet een vergoeding mogelijk is.

Ons bekende budgetpolissen zijn:

 • VGZ Goede Keuze (natura selectief)
 • Bewuzt Basis (natura selectief)
 • Univé Zorg Select polis (natura selectief)
 • IZA GezondSamenPolis Natura (natura selectief)
 • Cares Natura Selectief (Besured) Basisverzekering
 • Univé Zorg Geregeld polis (natura)
 • Gewoon ZEKUR Zorg (natura selectief)
 • De Goudse Zorg Polis Natura.

Deze polissen kunnen tot gevolg hebben dat behandeling van een angststoornis, een depressieve stoornis of een zogenoemde somatoforme stoornis niet wordt vergoed!
Verder biedt De Friesland een zogenoemde‘Zelfbewust polis’ aan. Cliënten met zo’n polis worden beperkt in het aantal zorgaanbieders waar uit zij kunnen kiezen en er is een beperking in het aantal vormen van zorg: onder andere behandeling van eetstoornissen kan dan uitgesloten zijn.

Uitzonderingen 2

Vanwege uw behandeling wordt een diagnose gesteld, soms zelfs meerdere. Als er meerdere diagnoses worden gesteld, is één daarvan is de ‘hoofddiagnose’. De verzekeraar wil dat er een diagnose is gesteld, zonder diagnose geen vergoede behandeling.
Echter, sommige diagnosen worden niet meer tot vergoede zorg gerekend, zoals bijvoorbeeld de diagnose ‘relatieprobleem’ .
Uw behandelaar weet welke diagnosen niet tot de verzekerde zorg behoren en zal u daarover informeren.
In geval van relatieproblemen wordt de behandeling dus veelal niet vergoed. Als er bij echter sprake is van meerdere diagnosen, dan kan behandeling van relatieproblematiek soms wel vergoed worden. Als voorbeeld kan ‘relatieprobleem’ samenhangen met een ‘depressieve stoornis’ als die laatste de hoofddiagnose is.

Uitzonderingen 3

Uw behandeling wordt niet vergoed, hoe verder?
U moet over al dan niet vergoeding in het begin van de behandeling zekerheid hebben! Dat in overleg met uw behandelaar.
Met een verwijzing van de huisarts wordt tenminste de intake (deels) vergoed.
Het komt regelmatig voor dat mensen in behandeling komen en zelf betalen. U krijgt dan van ons de rekening eens per maand toegestuurd. Regelmatig zien wij dat mensen dan toch vergoeding op een andere manier krijgen. Onderzoekt u vooral of dat ook tot uw mogelijkheden behoort.

Wij kennen de volgende manieren:

 • in uw pakket aanvullende verzekeringen is soms een extra voorziening psychologische zorg of relatietherapie opgenomen, overleg dat met uw verzekeraar.
 • bij een uitkering of ziekte: de gemeentelijkebijstand en het UWV betalen heel soms (delen van uw) behandeling .
 • werkgevers zijn soms bereid om een niet-verzekerde behandeling te financieren,

[i] Een verwijzing moet tenminste voorzien zijn van de volgende gegevens: een datum van vóór de aanvang van de behandeling, naw-gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een zogenoemde DSM-diagnose, een expliciete keuze van de verwijzer voor basis-GGZ(BGGZ) of gespecialiseerde GGZ (GGGZ).