Privacy Policy

Al uw gegevens vallen onder de Privacywetgeving. Voor psychologen geldt een strikt beroepsgeheim, hetgeen betekent dat zij nooit zonder uw toestemming informatie aan derden verstrekken. Praktijk De Verbinding,gevestigd : kogendijk 20, 1862XD te Bergen en ingeschreven in Kamer van Koophandel met nummer : 37153793 doet het volgende om uw privacy te waarborgen:

In het kort:

 • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor u ze aan mij heeft verstrekt, namelijk psychologische behandeling in Praktijk De Verbinding (zie 1)
 • Er worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig is of wettelijk verplicht is voor behandeling (zie 1b).
 •  Aan het begin van een traject in Praktijk De Verbinding vraag ik  schriftelijk om toestemming voor het aanleggen van een (elektronisch) dossier waarin ik uw gegevens bewaar.
 • Andere partijen (zorgverleners) krijgen uw gegevens alleen met uw toestemming als het nodig is in het kader van de behandeling, of wanneer inzage nodig is voor de uitvoer van administratieve doeleinden (zie 2).
 • Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen zodat uw gegevens beveiligd worden bewaard (zie 6).
 • Indien u vragen heeft over de privacy policy of in algemenere zin, kunt u via de contactgegevens onderaan dit document, contact met me opnemen (zie 8)

1. Doeleinden

In de praktijk worden uw persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van:

 • Communicatie (met u) over uw zorgvraag en het zorgaanbod
 • Het uitvoering geven aan de behandeling
 •  Administratieve doeleinden en facturatie

1b. De volgende gegevens van u zijn hierbij nodig:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Opleiding
 • Leefsituatie
 • Huisarts
 • BSN
 • Gegevens die nodig zijn voor diagnostiek, behandeling of begeleiding.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk De Verbinding bewaard ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de duur van de behandeling en daarna nog 15 jaar conform de wet. U kunt echter eerder vragen om vernietiging van uw dossier.

2. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de praktijk geeft kunnen aan een derde partij verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de onder 1. beschreven doeleinden.

Indien u hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere zorgverleners, bijvoorbeeld bij verwijzing.

Soms is overleg behulpzaam met intervisiegenoten (collega’s) om uw behandeling te optimaliseren. Zij zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim. Bovendien vindt dit overleg geanonimiseerd plaats om uw privacy te waarborgen.

3. Binnen de EU

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

4. Minderjarigen

Praktijk De Verbinding verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Bewaartermijn

Praktijk De Verbinding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar. U kunt echter altijd eerder om vernietiging vragen.

6. Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Er zijn geen anderen werkzaam in Praktijk De Verbinding dan de praktijkhouder, Ron Schuitemaker
 • Er wordt bij mailverkeer en administratieve handelingen uitsluitend gebruik gemaakt van een beveiligde pc waarvan alleen ikzelf de wachtwoorden ken.
 • Persoonsgegevens worden extern en beveiligd opgeslagen volgens de richtlijnen van de AVG.
 • Er worden nooit inloggegevens of wachtwoorden automatisch opgeslagen
 • De websites van Praktijk De Verbinding maken geen gebruik van cookies of Google Analytics.
 • Er wordt gebruik gemaakt van antivirus software die up to date wordt gehouden
 • Deze maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.

7. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke u hebt verstrekt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. In geval van een dergelijk verzoek wordt u vriendelijk verzocht u te legitimeren.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

8. Klachten of vragen?

Mocht u een klacht of kritiek hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens neemt u dan vooral meteen contact met mij op. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u uiteraard altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan alstublieft contact met mij op.

Contactgegevens

Praktijk De Verbinding
Ron Schuitemaker
Kogendijk 20
1862XD Bergen
Tel : 072-5824498
www.ronschuitemaker