Kwaliteitscriteria

Als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigd gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog is het belangrijk te weten wat u kunt verwachten: hoe bijvoorbeeld de vergoeding bij de vrijgevestigden is geregeld en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn.

Download hier het GGZ kwaliteitsstatuut >

De LVVP is de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. De gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen die lid zijn van de NVVP zijn door de overheid geregistreerd in het BIG-register (zie ook www.ribiz.nl). Deze registratie houdt in dat de psycholoog/ psychotherapeut voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. Wanneer u in behandeling gaat bij een lid van de NVVP kunt u er dus zeker van zijn dat deze wettelijk erkend is.

Een gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) heeft na zijn universitaire psychologieopleiding de tweejarige, postdoctorale opleiding tot gz-psycholoog gevolgd; een klinisch psycholoog volgde na de universitaire studie psychologie een vierjarige postdoctorale opleiding klinische psychologie en een psychotherapeut heeft na zijn universitaire of vergelijkbare opleiding de vierjarige postdoctorale opleiding psychotherapie afgerond. Deze postdoctorale opleidingen bestaan uit theorie, praktijk, supervisie en leertherapie.

De gz-psycholoog geeft kortdurende psychologische hulp in de eerste lijn. Het gaat daarbij om psychische klachten die korter dan 6 maanden bestaan, die zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voordoen en die nog niet eerder behandeld zijn. Zijn de problemen complexer en langer-durend of, bij kinderen en jeugdigen verweven met de gezinsdynamiek, dan kunt u terecht bij een psychotherapeut of klinisch psycholoog in de tweede lijn waar ook langer-durende behandelingen mogelijk zijn. Beide zijn verder gespecialiseerd in het toepassen van verschillende wijzen van behandelen en/of psychologisch onderzoek.

Op www.lvvp.nl vindt u onder Zoek zorgaanbieder een overzicht van vrijgevestigde gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen die zijn aangesloten bij de NVVP.

Vanaf 1 januari 2008 wordt de behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Na verwijzing door de (huis)arts voor een eerstelijns behandeling bij een gz-psycholoog krijgt u 5 sessies vergoed, waarvan u in ieder geval € 20 per sessie zelf betaalt. De aanvullende zorgpolissen van een aantal zorgverzekeraars voegen daar nog een aantal sessies aan toe. Zie daarvoor uw zorgpolis, het overzicht op www.nvvp.nl > info voor cliënten of het overzicht op www.kiesbeter.nl. Voor een tweedelijns behandeling door een psychotherapeut of een klinisch psycholoog hebt u eveneens een verwijzing nodig vande (huis)arts. De vergoeding wordt geregeld via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) waarmee uw behandelaar de gegevens registreert. Per 1 januari 2012 betaalt u voor deze tweedelijnsbehandeling een eigen bijdrage maximaal € 200 per jaar. Verder wordt de behandeling in zijn geheel vergoed. Zie  hierover elders op onze website. Voor het melden van klachten over uw zorgverzekering kunt u terecht bij Meldpunt Consument & Zorg op www.npcf.nl.

De LVVP heeft betalingsvoorwaarden voor haar leden opgesteld. Elke psycholoog of psychotherapeut die bij de NVVP is aangesloten kan gebruikmaken van deze voorwaarden, maar kan ook zelf opgestelde betalingsvoorwaarden hanteren. Vraagt u hiernaar wanneer u in behandeling komt.

De vrijgevestigde psycholoog / psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor psychotherapeuten in de Beroepscode voor Psychotherapeuten 2007 en voor gz-psychologen en klinisch psychologen in de Beroepscode voor psychologen 2007 (zie www.nvvp.nl ). Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht: De psycholoog / psychotherapeut is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen; hij/zij mag geen misbruik maken van zijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat een seksueel contact tussen behandelaar en cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag hij/zij cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psycholoog/psychotherapeut geen overeenkomst met u sluiten waarvan hij/zij voordeel zou kunnen hebben.

De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De vrijgevestigde psychotherapeut/klinisch psycholoog is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn, en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. (Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGZ via www.landelijkplatformggz.nl. ) De psycholoog/psychotherapeut mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij/zij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

De psycholoog/psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Hij/zij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal u ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken. De psycholoog / psychotherapeut mag u alleen informatie onthouden, wanneer u daarvan ernstig nadeel zou ondervinden, maar moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

De psycholoog/psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn.

U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken. Wanneer het gaat om behandeling van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

Als u klachten heeft over uw gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

Op de website van de LVVP kunt u lezen wat te doen als U ontevreden bent over de behandeling.

Adressen

Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde
Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Maliebaan 50b, 3581 CS Utrecht
tel. (030) 236 43 38, fax (030) 236 43 29
e-mail info@nvvp.nl www.nvvp.nl

Klachtencommissie LVVP

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, tel. (070) 315 41 20
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Regionale Tuchtcolleges

Regionaal Tuchtcollege Groningen
(Groningen, Friesland, Drenthe)
Oude Ebbingestraat 91, 9712 HG Groningen
tel. (050) 314 06 40

Regionaal Tuchtcollege Zwolle
(Overijssel, Gelderland, Flevoland)
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tel. (038) 428 94 11

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam
(Noord-Holland, Utrecht) Postbus 84500
1080 BN Amsterdam, tel. (020) 541 27 76

Regionaal Tuchtcollege Den Haag
(Zuid-Holland, Zeeland) Postbus 97831
2509 CE Den Haag, tel. (070) 350 09 73

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven
(Noord-Brabant, Limburg) Postbus 61
5600 AB Eindhoven, tel. (040) 232 85 99